Välj en sida

Stöd

Vart kan jag vända mig som anhörig?

Har du en närstående som har problem med alkohol är det viktigt att veta att det inte är din uppgift att lösa problemen. För att bli av med sina alkoholproblem krävs oftast professionell hjälp. Eftersom alkoholmissbruk är väldigt vanligt finns också stöd och behandling för den som vill sluta och för den som är anhörig. Här är en lista med olika platser att höra av sig till för att få hjälp och stöd

Socialtjänsten

Som anhörig kan du ringa till socialtjänsten i kommunen där du bor. Berätta att du är anhörig till en missbrukare och vill har anhörigstöd. Du får då tala med en socialsekreterare som kan ge dig råd och stöd via telefon eller per mail. Du behöver inte uppge namn på dig eller den du är orolig för. Socialtjänsten kan ordna enskilda samtal för dig om alkohol och medberoende. På vissa orter ordnar socialtjänsten stödgrupper för anhöriga till missbrukare. I en sådan grupp talar deltagarna om hur deras liv påverkas av alkohol och medberoende. Alla avgör själva hur mycket de vill berätta för gruppen. I gruppen får man råd och stöd av varandra.

Det är även till socialtjänsten du vänder dig om du vill göra en anmälan om att någon far illa av sitt missbruk. Om det finns barn som lever med en eller fler föräldrar med alkoholproblem är det viktigt att du rådgör med socialtjänsten och beskriver barnens situation. Du bör inte göra en anonym anmälan eftersom det då är svårt för socialtjänsten att värdera de uppgifter som lämnas. Innan du gör en anmälan bör du berätta för den anmälan gäller att du är så orolig att du tänker ta kontakt med en myndighet.

Vårdcentral / husläkare

Medberoendet kan ibland ta sig uttryck som huvudvärk, ont i magen, ångest, depression och sömnstörningar. Du kan ringa till din husläkare eller till vårdcentralen på din ort och fråga om alkohol, anhörigstöd men framför allt om hur du mår. Om du vill kan du vara anonym. Du får då rådgivning per telefon och du kan bli erbjuden en läkartid eller ett samtal hos en kurator. Vid ett samtal på vårdcentralen förs anteckningar i så kallade journaler och du väljer själv hur mycket om ditt liv du vill berätta.

Beroendeenhet

På beroendemedicinska enheter kan din närstående få hjälp med sitt missbruk och du kan få anhörigstöd. Beroendemedicinska enheter kan liksom vårdcentralen erbjuda kontakt med terapeuter och kuratorer. På vissa håll i landet erbjuds anhöriga kurser i hur man håller sig nykter eller hur ett medberoende fungerar. Du kan du ringa anonymt och ställa frågor men vid ett samtal på enheten skrivs journaler.

Behandlingshem

Om din partner/partners är på behandlingshem kan du som anhörig komma dit och hälsa på. Dels för att bli delaktig i den förändring det innebär när någon blir nykter men också för din egen del. På vissa behandlingshem ordnar man anhörigdagar där de anhöriga bjuds in och får lära sig hur ett medberoende fungerar. De får också kunskap om hur det bäst tar hand om sig själva och samtidigt stöttar den ny-nyktra personen.

Anonyma alkoholisters anhörigstöd – Al-anon och Alateen

Al-Anon och Alateen är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister. Organisationens syfte är att hjälpa anhöriga och vänner till alkoholister. Det enda villkoret för medlemskap är alkoholproblem hos en anhörig eller vän.

Al-Anon/Alateen anser att alkoholism är en familjesjukdom. De anser att en förändrad attityd kan underlätta tillfrisknandet för den sjuke. Al-Anon/Alateen är en religiöst och politiskt obunden gemenskap. De har inga medlemsavgifter och det kostar inget att gå på deras möten.

Det finns öppna och slutna möten.

Ett öppet möte är till för alla som är intresserade och vill veta mer om hur Al-Anon/Alateen fungerar. Varje möte har en mötesledare och alla får presenterar sig med förnamn och berättar varför man är där. Ingen är tvungen att prata. Du kan säga att du är nyfiken och där för att lyssna. Inom Al-Anon/Alateen är respekten för varandras anonymitet mycket viktig. Det betyder att de som deltar i ett möte inte får berätta vilka som var där eller vad som sades. Gruppen brukar fika före efter eller under mötet. Det är frivilligt att betala för fikat. Det finns grupper som träffas över hela landet. På Al-Anon/Alateens hemsida under fliken “Möteskalender” kan du läsa mer om när det hålls möten i din närhet.

Slutna möten är för personer med anhöriga och vänner som är alkoholister. Om du vet att din partner/dina partners har alkoholproblem kan du besöka slutna möten. De fungerar som ett öppet möte men det är inte öppet för alla. Medlemmarna delar sina erfarenheter och ger varandra hopp och stöd.

Inom Al-Anon/Alateen jobbar man med något som kallas stegarbete. Det är tolv olika steg som fungerar som hjälp och för att annat ge insikt om att ingen bär ansvar för någon annans sjukdom eller tillfrisknande. Man lär sig också att se den egna rollen i de problem som följer med sjukdomen alkoholism. Inom Al-Anon/Alateen strävar man efter att som anhörig och vän se realistiskt och objektivt på sin situation, vilket gör det möjligt att fatta kloka beslut.

Inom Al-Anon/Alateen finns sponsorer. En sponsor är en medlem som har varit nykter en längre period och har jobbat med flera av de tolv stegen. Sponsorn har erfarenhet av hur det är att leva med en alkoholist. Din sponsor fungerar som en coach som du kan ringa eller träffa och få stöd och hjälp av. Vem du vill ha som sponsor väljer du själv. Det kan vara någon du träffat på möten eller någon du har förtroende för. Det flesta svara ja till att bli sponsorer.

Länkarna

Länkarna har utarbetat ett KBT-program för anhöriga som kallas ”Gröna boken”. Den innehåller råd och stöd för anhöriga till alkoholister. Anhöriga är välkomna att kontakta länkarna med frågor per telefon eller via hemsidan. Du kan vara anonym och alla frågor behandlas konfidentiellt.